manakib
Penerus Beliau

Murid

Semua pelajaran yang diberikannya bisa diterima semua masyarakat baik masyarakat awam atau terpelajar, maka dari itu beliau selalu menitik-beratkan untuk membuat rumah yang lebih besar dan bisa menampung lebih dari 500 murid per hari yang biasa dilakukan selepas sholat Maghrib sampai Isya di rumahnya di Hay al Rashifah. Begitu pula setiap bulan Ramadan dan hari raya beliau selalu menerima semua tamu dan muridnya dengan tangan terbuka tanpa memilih golongan atau derajat. Semua mendapat penghargaan yang sama dan dari rumah beliau telah keluar ulama-ulama yang membawa panji Rasulallah ke suluruh pelosok permukaan bumi.

Murid beliau tersebar di banyak negara seperti, di India, Pakistan, Afrika, Eropa, Amerika, apa lagi di Asia yang merupakan orbit dakwah sayid Muhammad Almaliki, ribuan murid-murid beliau yang bukan hanya menjadi kyai dan ulama, akan tetapi tidak sedikit dari murid beliau yang masuk ke dalam pemerintahan. Di samping pengajian dan taklim yang rutin dilakukan setiap hari, beliau telah mendirikan pondok yang jumlah santrinya tidak sedikit, semua berdatangan dari seluruh penjuru dunia, belajar, makan, dan minum tanpa dipungut biaya sepeser pun bahkan beliau memberikan beasiswa kepada para santri sebagai uang saku. Setelah beberapa tahun belajar para santri dipulangkan ke negara-negara mereka untuk menyiarkan agama.

Sayid Muhammad Almaliki dikenal sebagai guru, pengajar dan pendidik yang tidak beraliran keras, tidak berlebih-lebihan, dan selalu menerima hiwar dengan hikmah dan mauidhah hasanah. Beliau ingin mengangkat derajat dan martabat Muslimin menjadi manusia yang berperilaku baik dalam muamalatnya kepada Allah dan kepada sesama, terhormat dalam perbuatan, tindakan serta pikiran dan perasaannya. Beliau adalah orang cerdas dan terpelajar, berani dan jujur serta adil dan cinta kasih terhadap sesama. Itulah ajaran utama Sayyid Muhammad bin Alwi Almaliki, beliau selalu menerima dan menghargai pendapat orang dan menghormati orang yang tidak sealiran dengannya atau tidak searah dengan thariqahnya.

Dalam kehidupannya beliau selalu bersabar dengan orang-orang yang tidak sependapat dengan pemikirannya atau dengan alirannya. Semua yang berlawanan diterima dengan sabar dan usaha menjawab dengan hikmah dan menyelesaikan sesuatu masalah dengan kenyataan dan dalil-dalil yang jitu bukan dengan emosi dan pertikaian yang tidak bermutu dan berkesudahan. Beliau tahu persis bahwa kelemahan Islam terdapat pada pertikaian para ulamanya dan ini memang yang diinginkan musuh Islam.

Di samping menguasai bahasa Arab, para muridnya menguasai ilmu-ilmu agama yang cukup untuk dijadikan marja’ dan referensi di negara-negara mereka. Pada akhir hayatnya yang berkenaan dengan adanya kejadian teroris di Saudi Arabia, beliau mendapatkan undangan dari ketua umum Masjidil Haram Syeikh Sholeh bin Abdurahman Al Hushen untuk mengikuti “Hiwar Fikri” di Makkah yang diadakan pada tg 5 sd 9 Dhul Q’idah 1424 H dengan judul “Al-qhuluw wal I’tidal Ruya Manhajiyyah Syamilah”, di sana beliau mendapat kehormatan untuk mengeluarkan pendapatnya tentang thatarruf atau yang lebih poluler disebut ajaran yang beraliran fundamentalists atau extremist. Dan dari sana beliau telah meluncurkan sebuah buku yang sangat popular dikalangan masyarakat Saudi yang berjudul “Alqhuluw Dairah Fil Irhab Wa Ifsad Almujtama”.

Dari situ, mulailah pandangan dan pemikiran beliau tentang da’wah selalu mendapat sambutan dan penghargaan masyarakat luas. Pada tanggal 11/11/1424, beliau mendapat kesempatan untuk memberikan ceramah di hadapan wakil raja Amir Abdullah bin Abdul Aziz yang isinya beliau selalu menggarisbawahi akan usaha menyatukan suara ulama dan menjalin persatuan dan kesatuan dakwah. Di samping tugas beliau sebagai da’i, pengajar, pembibing, dosen, penceramah dan segala bentuk kegiatan yang bermanfaat bagi agama, beliau pula seorang pujangga besar dan penulis unggul.

Menurut Habib Abdurahman A Basurrah, wakil sekjen Rabithah Alawiyah yang lama mukim di Arab Saudi, di Indonesia di antara murid-murid Al-Maliki banyak yang menjadi ulama terkenal dan pendiri dari berbagai pesantren. Murid-muridnya itu antara lain:
 • Habib Abdulkadir Alhadad, pengurus Al-Hawi di Condet, Jakarta Timur
 • Habib Hud Baqir Alatas, pimpinan majelis taklim As-Shalafiah
 • Habib Saleh bin Muhammad Alhabsyi
 • Habib Naqib Bin Syechbubakar yang memimpin majelis taklim di Bekasi
 • Novel Abdullah Alkaff yang membuka pesantren di Parangkuda, Sukabumi.
 • KH Abdurahman Nawi, yang kini memiliki tiga buah madrasah/pesantren masing-masing di Tebet, Jakarta Timur, dan dua di Depok.
 • KH Ihya Ulumuddin yang memiliki pesantren di Batu, Malang. Demikian pula Pesantren Riyadul Solihin di Ketapang (Probolinggo), dan Pondok Pesantren Genggong, juga di Probolinggo.
 • KH Abdul Wahid Zuhdi, Wakil Rois Syuriyah PWNU Jateng
Keturunan

Beliau wafat meninggalkan 6 putra, yaitu:
 • Ahmad
 • Abdullah
 • Alwi
 • Ali
 • Al Hasan
 • Al Husen
dan beberapa putri-putri

Jasa dan Karya Beliau

Buku

Sayyid Muhammad merupakan seorang penulis prolifik dan telah menghasilkan hampir seratus buah kitab. Beliau telah menulis dalam pelbagai topik agama, undang-undang, social serta sejarah, dan kebanyakan bukunya dianggap sebagai rujukan utama dan perintis kepada topik yang dibicarakan dan dicadangkan sebagai buku teks di Institusi-institusi Islam di seluruh dunia. Tidak sedikit dari kitab-kitab beliau yang beredar telah diterjemahkan kedalam bahasa Inggris, Prancis, Urdu, Indonesia dll.

Kita sebutkan sebahagian hasilnya dalam pelbagai bidang :

Aqidah
 • Mafahim Yajib an Tusahhah (Faham-Faham Yang Harus Diluruskan)
 • Manhaj As-salaf fi Fahm An-Nusus
 • At-Tahzir min at-Takfir
 • Huwa Allah
 • Qul Hazihi Sabeeli
 • Sharh ‘Aqidat al-‘Awam
Tafsir
 • Zubdat al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an
 • Wa Huwa bi al-Ufuq al-‘A’la
 • Al-Qawa‘id al-Asasiyyah fi ‘Ulum al-Quran
 • Hawl Khasa’is al-Quran
Hadits
 • Al-Manhal al-Latif fi Usul al-Hadith al-Sharif
 • Al-Qawa‘id al-Asasiyyah fi ‘Ilm Mustalah al-Hadith
 • Fadl al-Muwatta wa Inayat al-Ummah al-Islamiyyah bihi
 • Anwar al-Masalik fi al-Muqaranah bayn Riwayat al-Muwatta lil-Imam Malik
Sirah
 • Muhammad (Sallallahu Alaihi Wasallam) al-Insan al-Kamil
 • Tarikh al-Hawadith wa al-Ahwal al-Nabawiyyah
 • ‘Urf al-Ta’rif bi al-Mawlid al-Sharif
 • Al-Anwar al-Bahiyyah fi Isra wa M’iraj Khayr al-Bariyyah
 • Al-Zakha’ir al-Muhammadiyyah
 • Zikriyat wa Munasabat
 • Al-Bushra fi Manaqib al-Sayyidah Khadijah al-Kubra
Usul
 • Al-Qawa‘id al-Asasiyyah fi Usul al-Fiqh
 • Sharh Manzumat al-Waraqat fi Usul al-Fiqh
 • Mafhum al-Tatawwur wa al-Tajdid fi al-Shari‘ah al-Islamiyyah
Fiqih
 • Al-Risalah al-Islamiyyah Kamaluha wa Khuluduha wa ‘Alamiyyatuha
 • Labbayk Allahumma Labbayk
 • Al-Ziyarah al-Nabawiyyah bayn al-Shar‘iyyah wa al-Bid‘iyyah
 • Shifa’ al-Fu’ad bi Ziyarat Khayr al-‘Ibad
 • Hawl al-Ihtifal bi Zikra al-Mawlid al-Nabawi al-Sharif
 • Al-Madh al-Nabawi bayn al-Ghuluww wa al-Ijhaf
Tasawwuf
 • Shawariq al-Anwar min Ad‘iyat al-Sadah al-Akhyar
 • Abwab al-Faraj
 • Al-Mukhtar min Kalam al-Akhyar
 • Al-Husun al-Mani‘ah
 • Mukhtasar Shawariq al-Anwar
Lain-lain
 • Fi Rihab al-Bayt al-Haram (Sejarah Makkah)
 • Al-Mustashriqun Bayn al-Insaf wa al-‘Asabiyyah (Kajian Berkaitan Orientalis)
 • Nazrat al-Islam ila al-Riyadah (Sukan dalam Islam)
 • Al-Qudwah al-Hasanah fi Manhaj al-Da‘wah ila Allah (Teknik Dawah)
 • Ma La ‘Aynun Ra’at (Butiran Syurga)
 • Nizam al-Usrah fi al-Islam (Peraturan Keluarga Islam)
 • Al-Muslimun Bayn al-Waqi‘ wa al-Tajribah (Muslimun, Antara Realiti dan Pengalaman)
 • Kashf al-Ghumma (Ganjaran Membantu Muslimin)
 • Al-Dawah al-Islahiyyah (Dakwah Pembaharuan)
 • Fi Sabil al-Huda wa al-Rashad (Koleksi Ucapan)
 • Sharaf al-Ummah al-Islamiyyah (Kemulian Ummah Islamiyyah)
 • Usul al-Tarbiyah al-Nabawiyyah (Metodologi Pendidikan Nabawi)
 • Nur al-Nibras fi Asanid al-Jadd al-Sayyid Abbas (Kumpulan Ijazah Datuk beliau, As-Sayyid Abbas)
 • Al-‘Uqud al-Lu’luiyyah fi al-Asanid al-Alawiyyah (Kumpulan Ijazah Bapa beliau, As-Sayyid Alawi)
 • Al-Tali‘ al-Sa‘id al-Muntakhab min al-Musalsalat wa al-Asanid (Kumpulan Ijazah)
 • Al-‘Iqd al-Farid al-Mukhtasar min al-Athbah wa al-Asanid (Kumpulan Ijazah)
Kitab-kitab di atas adalah karya As-Sayyid Muhammad yang telah dihasilkan dan diterbitkan. Terdapat banyak lagi kitab yang tidak disebutkan dan juga yang belum dicetak.

Karier Mengajar

Penggunaan kata karier sebenarnya mungkin tidak sesuai untuk digunakan untuk menggambarkan aktivitas mengajar As-Sayyid Muhammad, karena kata ini amat hampir kaitannya dengan keuntungan material. Sementara beliau, seperti mana Masyaikh tradisi yang lain, juga seperti para pendahulu beliau, mengajar hanya kerana Allah dan tidak mengharapkan keuntungan material langsung.

Malahan, beliau menempatkan sejumlah besar pelajar di rumahnya sendiri, menyediakan untuk mereka makan minum, penginapan, pakaian, kitab-kitab serta segala keperluan mereka. Sebagai balasan, mereka hanya diminta mengikuti peraturan dan etika penuntut ilmu agama yang suci. Pelajar-pelajar ini biasanya menetap bersama beliau bertahun-tahun lamanya, mempelajari pelbagai cabang ilmu Islam, dan seterusnya kembali ke negeri masing-masing. Ratusan dari para pelajar telah menuntut di kaki beliau dan telah menjadi pelopor pengetahuan Islam dan kerohanian di negara mereka, terutamanya di Indonesia, Malaysia, Mesir, Yaman dan Dubai.

Bagaimanapun apabila pulang dari Al-Azhar, beliau dilantik sebagai Profesor Pengajian Islam di Universitas Ummul Qura di Makkah, yang mana beliau telah mengajar sejak tahun 1970.

Pada tahun 1971, setelah bapaknya meninggal dunia, para ulama Makkah meminta beliau untuk menggantikan tempat bapanya sebagai guru di Masjidil Haram. Beliau menerimanya, lantas menduduki kedudukan yang telah diduduki oleh keluarganya lebih dari seabad. Beliau juga kadang kala mengajar di Masjid Nabi di Madinah. Kuliah pengajian beliau merupakan kuliah yang paling ramai dihadiri di Tanah Haram.

Beliau juga mengajar kitab-kitab agung Hadith, Fiqh, Tafsir dan tasawwuf di rumah dan masjidnya di Jalan Al-Maliki di Daerah Rusayfah, Makkah. Kuliah-kuliah umumnya antara waktu Maghrib dan Isyak dihadiri tidak kurang daripada 500 orang setiap hari.

Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki amat dihormati oleh Kerajaan Arab Saudi dan selalu diminta nasihat dari Raja sendiri dalam urusan-urusan yang penting. Beliau juga dilantik sebagai ketua juri dalam Musabaqah Qur’an antarabangsa di Makkah selama tiga tahun berturut-turut.

Kisah Teladan Beliau

Kisah Seputar Wafatnya Beliau

Sebelum meninggal, kata Gus Rouf (Abdul Rouf), putra KH Maemun Zubair yang masih menjadi santri Sayid Muhammad, ulama terkemuka di Makkah itu seolah-olah tahu akan dipanggil Sang Khalik. Buktinya beberapa jam sebelumnya Sayid sempat mengumpulkan para santri dan memberikan wejangan. Pengasuh Pondok Pesantren Futuhiyyah, Suburan Mranggen, KH Hanif Muslih Lc melalui telepon internasional kepada Suara Merdeka menjelaskan, Sayid Muhammad wafat sekitar pukul 04.00 (Waktu Arab Saudi). “Yang sangat luar biasa, beliau wafat hari Jumat di bulan suci Ramadan,” katanya.

Kamis malam, sehari sebelum wafat, para kiai dipimpin KH Abdul Wahid Zuhdi (Gus Wahid) Bandungsari, Ngaringan, Grobogan, bermaksud silaturahmi ke kediaman Sayid. Namun, menurut salah seorang santrinya, Abdul Rouf (Gus Rouf) Sayid tengah pergi ke suatu tempat yang dirahasiakan. Gus Rouf adalah putra KH Maemun Zubair yang telah menjadi santri kepercayaan Sayid Muhammad di Makkah beberapa tahun lamanya. Gus Wahid sendiri pernah menjadi santri Sayid selama tiga tahun sebelum pulang memimpin pondok di Bandungsari, Grobogan.

Kegiatan lain

As-Sayyid Muhammad merupakan seorang pembimbing kepada ajaran dan kerohanian Islam yang sebenar dan telah bermusafir ke serata Asia, Afrika, Eropah dan Amerika, menyeru manusia ke arah kalimah Allah dan Rasul terakhir-Nya Muhammad Sallahu Alaihi Wassalam.

Di Asia Tenggara Khususnya, As-Sayyid Muhammad secara peribadi telah mengasaskan dan membiayai lebih 70 buah Sekolah Islam. Sejumlah besar penganut Kristian dan Budha telah memeluk Islam di tangannya hanya setelah melihat Nur Muhammad yang bersinar di wajahnya. Ke mana saja beliau pergi, para pemimpin, ulamak dan masyarakat di tempat tersebut akan menyambutnya dengan penuh meriah. Beliau seringkali memberi ceramah kepada ratusan ribu manusia.

Beliau amat disayangi dan dicintai oleh Muslimin di seluruh dunia, bukan saja karena beliau keturunan Rasulullah, tetapi juga kerana ilmunya yang luas, hikmahnya, akhlak serta watak rohaninya. Beliau juga amat terkenal amat pemurah dengan ilmu, kekayaan dan masanya.

Pendekatan

As-Sayyid Muhammad mengikuti dan menyelusuri tradisi arus utama Islam, jalan Ahlu Sunnah Waljamaah, jalan toleransi dan sederhana, pengetahuan dan kerohanian. Beliau percaya kepada prinsip berpegang dengan empat mazhab yang masyhur, tetapi tanpa fanatik. Beliau mengajar rasa hormat kepada ulama dan Awliya agung.

Beliau menentang sikap sewenang-wenangnya mengatakan Muslim lain sebagai Kafir dan Musyrik, yang telah menjadi tanda dan sifat utama sebahagian faham hari ini. Beliau amat menentang dan kritis terhadap mereka yang digelar reformis (Islah) abad ke-20 yang dengan mudah ingin menghapuskan Islam generasi terdahulu menggunakan nama Islam yang suci.

Beliau juga memahami bahawa mencela ke semua Ash’ari, atau kesemua Hanafi, Syafi’e dan Maliki, kesemua sufi, seperti mana yang dilakukan oleh sebahagian faham hari ini adalah sama dengan mencela keseluruhan umat Islam ribuan tahun yang lampau. Sayyid Muhammad juga amat mempercayai bahawa ulama-ulama Mazhab yang agung, mengikuti Sunni-Sufi, sejak beratus tahun yang lalu, adalah penghubung kita kepada Al-Quran dan Assunnah, dan bukanlah penghalang antara keduanya dengan kita, seperti yang dipercayai sesetengah pihak.

Kefahaman yang benar berkenaan Al-Quran dan Sunnah ialah kefahaman yang berasaskan tafsiran para ulama agung Islam, dan bukan dengan sangkaan para ekstrimis zaman moden ini yang tidak berfikir dua kali sebelum mencela mayoritas Muslim di seluruh dunia. Sayyid Muhammad juga berpendapat sebagian besar umat ini adalah baik. Kumpulan-kumpulan kelompok kecil yang fanatiklah yang perlu mengkaji lagi faham ekstrim mereka.

Sayyid Muhammad merupakan pendukung sebenar Sufi yang berasaskan Syariah, Sufi para Awliya’ agung dan solehin umat ini. Beliau sendiri merupakan mahaguru kerohanian di tingkat yang tertinggi, berhubungan dengan kebanyakan peraturan kerohanian Islam, melalui para Masyaikh Tariqah yang agung.

Beliau turut mempercayai bahawa membaca Zikir, dapat dilakukan secara bersendirian atau berkumpulan, adalah bahagian penting dalam kerohanian seseorang. Semua pelajarnya dimestikan bertahajjud dan membaca wirid pagi dan petang.

Sayyid Muhammad juga beranggapan, ummat Islam perlu menggunakan segala hasil yang ada untuk meningkatkan taraf umat mereka dari sudut kerohanian, masyarakat dan juga material, dan tidak membuang waktu yang berharga dengan perkara-perkara kecil. Beliau percaya Muslim tidak seharusnya mencela satu sama lain dalam perkara yang telah diselisihkan oleh para ulama. Mereka sebaliknya perlu bergandeng tangan bersama untuk memerangi apa yang telah disepakati sebagai kejahatan dan dosa.

Pandangan dan pendirian Sayyid Muhammad ini digambarkan dalam tulisannya yang terkenal, MAFAHIM YAJIB AN TUSHOHHAH (Faham-Faham Yang Harus Diluruskan), sebuah buku yang mendapat penghargaan meluas di seluruh dunia Islam dan diiktiraf tinggi di lingkaran para ulama.

Hubungan dengan Pesantren Langitan

Pesantren Langitan, Widang, Tuban adalah salah satu pesantren tua di Indonesia yang mana diasuh oleh KH Abdullah Faqih. Sebagaimana para kiai tempo dulu, KH Abdullah Faqih juga pernah tinggal di Makkah, Arab Saudi. Di sana ia belajar kepada Sayyid Alawi bin Abbas Al Maliki, ayahnya Sayid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Rupanya selama di Arab Saudi Faqih punya hubungan khusus dengan Sayid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Buktinya, setiap kali tokoh yang amat dihormati kalangan kiai di NU itu berkunjung ke Indonesia, selalu mampir ke Pesantren Langitan. “Sudah 5 kali Sayid Muhammad ke sini,” tambah salah seorang pengurus Langitan.

Persahabatan dengan KH Muhammad Martain Karim

KH Muhammad Martain Karim atau yang akrab dengan panggilan Kyai Martain ini pada usia muda dan selama menjadi santri atau mahasiswa adalah seorang aktivis yang ulet dan haus akan pengetahuan agama dan hampir semua pelajaran di pesantren telah beliau dalami, dan yang paling beliau kuasai adalah ilmu fiqh dan nahwu. Berbagai pesantren besar telah beliau mukimi, dan yang paling lama adalah Ponpes Tambak Beras dan Ponpes Lasem. Di samping itu, beliau masih sempat mendapatkan gelar sarjana muda dari Fakultas Tarbiyah bidang pendidikan agama Islam dari Universitas Sunan Giri Surabaya pada tahun 1973. Selanjutnya ditengah mulai berkurangnya ulama ahli fiqh (banyak yang meninggal dan semakin sepuh) kiprah Kyai Martain semakin besar. Kyai berpenampilan bersahaja ini mengingatkan kita pada sosok KH Ilyas Ruchiat, KH Sahal Mahfudz, atau KH Ali Ma’shum, ulama fiqh NU di masa lalu. Dalam jejaringannya, Kyai ini juga bersahabat erat dengan almarhum Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al Makky, seorang ulama kharismatik Mekkah yang sangat dihormati di dunia. Mendiang Syech Al-Maliki dua kali berkunjung ke Pesantren Alhidayah pada tahun 1983 dan pada tahun 1986 untuk mendukung perjuangan Kyai Martain dalam dakwah-dakwahnya. Komunikasi beliau dengan Syeh Al-Maliki sangat intens, baik melalui surat maupun telpon hingga beliau meninggal pada tahun 2003 lalu.

Jenazah Masih Utuh

Makam beliau yang berada di Pekuburan suci Makkah Al Mukarromah, yaitu MA'LAA di kotak nomor 102 tepatnya berada di barisan nomor 56 dengan ciri, BATU NISAN nya TEGAK BERDIRI. Sengaja oleh keluarga beliau, tumpukan dua batu nisan nya tersebut salah satunya di TEGAK kan, agar mudah dikenali.

Kabar sebelumnya, area kotak nomor 102 ini terbebas dari penggantian atau pemindahan jasad, namun ada juga yang mengatakan, meski demikian di setiap memasuki tahun ke-1, 2 dan ke-3 nya makam tersebut di buka untuk dilihat penghuninya. Jika masih utuh maka dibiarkan dan tidak akan diusik lagi hingga seterusnya selamanya.

Area kotak makam nomor 102 ini termasuk area yang dekat sekali dengan gerbang makam Sayyidah Khadijah binti Khuwailid r.a, yang tak lain adalah istri tercinta dan pertama Nabiyyina Muhammad saw.

Pembukaan atau pemeriksaan yang ke-3 makam Sayyid Muhammad ini pihak makam melibatkan atau mengundang keluarga Sayyid, waktu itu yang diundang adalah putra almarhum yang bernama Dr. Sayyid Ahmad bin Muhammad yang mana beliau inilah yang menjadi pengasuh pengganti almarhum. Namun Dr. Sayyid Ahmad tidak bisa hadir kala itu, maka beliau mewakilkan kepada salah satu sesepuh staf pengajarnya yaitu Ustad Farid atau Abu Zabibah. Ustadz Farid menginformasikan bahwa jenazah Sayyid Muhammad bin Alwi Almaliki masih UTUH.

Al-Fatihah…

Sumber : Wiki Aswaja

Simak juga - Manakib Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki - Bagian 1

0 komentar:

Post a Comment

 
Top