AQIDAH
 • Membagi Tauhid menjadi 3 bagian yaitu:
 1. Tauhid Rububiyyah: Dengan tauhid ini, mereka mengatakan bahwa kaum musyrik Mekah dan orang-orang kafir juga mempunyai tauhid.
 2. Tauhid Uluhiyyah: Dengan tauhid ini, mereka menafikan tauhid umat Islam yang bertawassul, beristigathah dan bertabarruk sedangkan ketiga-tiga perkara tersebut diterima oleh jumhur ulama‟ Islam khasnya ulama‟ empat Imam madzhab.
 3. Tauhid Asma’ dan Sifat: Tauhid versi mereka ini bisa menjerumuskan umat islam ke lembah tashbih dan tajsim kepada Alloh Subhanahu wa Ta’ala seperti:
 1. Menterjemahkan istiwa’ sebagai bersemayam/bersila
 2. Merterjemahkan yad sebagai tangan
 3. Menterjemahkan wajh sebagai muka
 4. Menisbahkan jihah (arah) kepada Allah (arah atas – jihah ulya)
 5. Menterjemah janb sebagai lambung/rusuk
 6. Menterjemah nuzul sebagai turun dengan dzat
 7. Menterjemah saq sebagai betis
 8. Menterjemah ashabi’ sebagai jari-jari, dll
 9. Menyatakan bahawa Allah SWT mempunyai “surah” atau rupa
 10. Menambah bi dzatihi haqiqatan [dengan dzat secara hakikat] di akhir setiap ayat-ayat mutashabihat
 • Memahami ayat-ayat mutashabihat secara zhahir tanpa penjelasan terperinci dari ulama-ulama yang mu’tabar
 • Menolak asy-Sya’irah dan al-Maturidiyah yang merupakan ulama’ Islam dalam perkara Aqidah yang diikuti mayoritas umat islam
 • Sering mengkrititik asy-Sya’irah bahkan sehingga mengkafirkan asy-Sya’irah.
 • Menyamakan asy-Sya’irah dengan Mu’tazilah dan Jahmiyyah atau Mu’aththilah dalam perkara mutashabihat.
 • Menolak dan menganggap tauhid sifat 20 sebagai satu konsep yang bersumberkan falsafah Yunani dan Greek.
 • Berlindung di sebalik mazhab Salaf.
 • Golongan mereka ini dikenal sebagai al-Hasyawiyyah, al-Musyabbihah, al-
 • Mujassimah atau al-Jahwiyyah dikalangan ulama’ Ahli Sunnah wal Jama’ah.
 • Sering menuduh bahwa Abu Hasan Al-Asy’ari telah kembali ke mazhab Salaf setelah bertaubat dari mazhab asy-Sya’irah. Menuduh ulama’ asy-Sya’irah tidak betul-betul memahami faham Abu Hasan Al-Asy’ari.
 • Menolak ta’wil dalam bab Mutashabihat.
 • Sering menuduh bahwa mayoritas umat Islam telah jatuh kepada perbuatan syirik.
 • Menuduh bahwa amalan memuliakan Rasulullah Shollallohu ‘alaihi wa sallam [membaca maulid dll] membawa kepada perbuatan syirik.
 • Tidak mengambil pelajaran sejarah para anbiya’, ulama’ dan sholihin dengan
 • dalih menghindari syirik.
 • Pemahaman yang salah tentang makna syirik, sehingga mudah menghukumi orang sebagai pelaku syirik.
 • Menolak tawassul, tabarruk dan istighathah dengan para anbiya’ serta sholihin.
 • Mengganggap tawassul, tabarruk dan istighathah sebagai cabang-cabang syirik.
 • Memandang remeh karamah para wali [auliya’].
 • Menyatakan bahwa ibu bapa dan datuk Rasulullah Shollallohu ‘alaihi wa sallam tidak selamat dari adzab api neraka.
 • Mengharamkan mengucap “radhiallahu ‘anha” untuk ibu Rosulullah Shollallohu ‘alaihi wa sallam, Sayyidatuna Aminah.
SIKAP
 • Sering membid’ahkan amalan umat Islam bahkan sampai ke tahap mengkafirkan mereka.
 • Mengganggap diri sebagai mujtahid atau berlagak sepertinya (walaupun tidak layak).
 • Sering mengambil hukum secara langsung dari al-Qur’an dan hadits (walaupun tidak layak).
 • Sering memtertawakan dan meremehkan ulama’ pondok dan golongan agama yang lain.
 • Ayat-ayat al-Qur’an dan Hadits yang ditujukan kepada orang kafir sering ditafsir ke atas orang Islam.
 • Memaksa orang lain berpegang dengan pendapat mereka walaupun pendapat itu syaz (janggal).
HADITS
 • Menolak beramal dengan hadis dho’if.
 • Penilaian hadits yang tidak sama dengan penilaian ulama’ hadits yang lain.
 • Mengagungkan Nasiruddin al-Albani di dalam bidang ini [walaupun beliau tidak mempunyai sanad bagi menyatakan siapakah guru-guru beliau dalam bidang hadits. [Bahkan mayoritas muslim mengetahui bahwa beliau tidak mempunyai guru dalam bidang hadits dan diketahui bahawa beliau belajar hadits secara sendiri dan ilmu jarh dan ta’dil beliau adalah mengikut Imam al-Dhahabi].
 • Sering menganggap hadits dho’if sebagai hadits mawdhu’ [mereka mengumpulkan hadits dho’if dan palsu di dalam satu kitab atau bab seolah-olah kedua-dua kategori hadits tersebut adalah sama]
 • Pembahasan hanya kepada sanad dan matan hadits, dan bukan pada makna hadits. Oleh karena itu, pebedaan pemahaman ulama’ [syawahid] dikesampingkan.
AL QUR’AN
 • Menganggap tajwid sebagai ilmu yang menyusahkan dan tidak perlu (Sebagian Wahabi indonesia yang jahil)
FIQIH
 • Menolak mengikuti madzhab imam-imam yang empat; pada hakikatnya mereka bermadzhab “TANPA MADZHAB”
 • Mencampuradukkan amalan empat mazhab dan pendapat-pendapat lain sehingga membawa kepada talfiq [mengambil yang disukai] haram
 • Memandang amalan bertaqlid sebagai bid’ah; mereka mengklaim dirinya berittiba’
 • Sering mengungkit dan mempermasalahkan soal-soal khilafiyyah
 • Sering menggunakan dakwaan ijma’ ulama dalam masalah khilafiyyah
 • Menganggap apa yang mereka amalkan adalah sunnah dan pendapat pihak lain adalah Bid’ah
 • Sering menuduh orang yang bermadzhab sebagai ta’assub [fanatik] mazhab
 • Salah faham makna bid‟ah yang menyebabkan mereka mudah membid‟ahkan orang lain
 • Mempromosikan madzhab fiqh baru yang dinamakan sebagai Fiqh al-Taysir, Fiqh al-Dalil, Fiqh Musoffa, dll [yang jelas keluar daripada fiqh empat mazhab]
 • Sering mewar-warkan agar hukum ahkam fiqh dipermudahkan dengan menggunakan hadis “Yassiru wa la tu’assiru, farrihu wa la tunaffiru”
 • Sering mengatakan bahwa fiqh empat madzhab telah ketinggalan zaman
NAJIS
 • Sebagian mereka sering mempermasalahkan dalil akan kedudukan babi sebagai najis mughallazhah.
 • Menyatakan bahwa bulu babi itu tidak najis karena tidak ada darah yang mengalir.
WUDHU’
 • Tidak menerima konsep air musta’mal.
 • Bersentuhan lelaki dan perempuan tidak membatalkan wudhu’.
 • Membasuh kedua belah telinga dengan air basuhan rambut dan tidak dengan air yang baru.
ADZAN
 • Adzan Juma’at sekali; adzan kedua ditolak
SHALAT
 • Mempromosikan “Sifat Shalat Nabi Shollallohu ‘alaihi wa sallam‟, dengan alasan kononnya shalat berdasarkan fiqh madzhab adalah bukan sifat shalat Nabi yang benar
 • Menganggap melafazhkan kalimat “usholli” sebagai bid’ah.
 • Berdiri dengan kedua kaki mengangkang.
 • Tidak membaca “Basmalah‟ secara jahar.
 • Menggangkat tangan sewaktu takbir sejajar bahu atau di depan dada.
 • Meletakkan tangan di atas dada sewaktu qiyam.
 • Menganggap perbedaan antara lelaki dan perempuan dalam shalat sebagai perkara bid‟ah (sebagian Wahabiyyah Indonesia yang jahil).
 • Menganggap qunut Subuh sebagai bid’ah.
 • Menggangap penambahan “wa bihamdihi” pada tasbih ruku’ dan sujud adalah bid’ah.
 • Menganggap mengusap muka selepas shalat sebagai bid’ah.
 • Shalat tarawih hanya 8 rakaat; mereka juga mengatakan shalat tarawih itu sebenarnya adalah shalat malam (shalatul-lail) seperti pada malam-malam lainnya
 • Dzikir jahr di antara rakaat-rakaat shalat tarawih dianggap bid’ah.
 • Tidak ada qadha’ bagi shalat yang sengaja ditinggalkan.
 • Menganggap amalan bersalaman selepas shalat adalah bid’ah.
 • Menggangap lafazh sayyidina (taswid) dalam shalat sebagai bid’ah.
 • Menggerak-gerakkan jari sewaktu tasyahud awal dan akhir.
 • Boleh jama’ dan qashar walaupun kurang dari dua marhalah.
 • Memakai sarung atau celana setengah betis untuk menghindari isbal.
 • Menolak shalat sunnat qabliyyah sebelum Juma’at
 • Menjama’ shalat sepanjang semester pengajian, karena mereka berada di landasan Fisabilillah
DO’A, DZIKIR DAN BACAAN AL-QUR’AN
 • Menggangap do’a berjama’ah selepas shalat sebagai bid’ah.
 • Menganggap dzikir dan wirid berjama’ah sebagai bid’ah.
 • Mengatakan bahwa membaca “Sodaqallahul ‘azhim” selepas bacaan al-Qur’an adalah Bid’ah.
 • Menyatakan bahwa do’a, dzikir dan shalawat yang tidak ada dalam al-Qur’an dan Hadits sebagai bid’ah.
 • Sebagai contoh mereka menolak Dala’il al-Khairat, Shalawat al-Syifa‟, al-Munjiyah, al-Fatih, Nur al-Anwar, al-Taj, dll.
 • Menganggap amalan bacaan Yasin pada malam Jum’at sebagai bid’ah yang haram.
 • Mengatakan bahwa sedekah atau pahala tidak sampai kepada orang yang telah wafat.
 • Mengganggap penggunaan tasbih adalah bid’ah.
 • Mengganggap zikir dengan bilangan tertentu seperti 1000 (seribu), 10,000 (sepuluh ribu), dll sebagai bid’ah.
 • Menolak amalan ruqiyyah syar’iyah dalam pengobatan Islam seperti wafa‟, azimat, dll.
 • Menolak dzikir isim mufrad: Allah Allah.
 • Melihat bacaan Yasin pada malam nisfu Sya’ban sebagai bid’ah yang haram.
 • Sering menafikan dan memperselisihkan keistimewaan bulan Rajab dan Sya’ban.
 • Sering mengkritik keutamaan malam Nisfu Sya’ban.
 • Mengangkat tangan sewaktu berdoa’ adalah bid’ah.
 • Mempermasalahkan kedudukan shalat sunat tasbih.
PENGURUSAN JENAZAH DAN KUBUR
 • Menganggap amalan menziarahi maqam Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, para anbiya’, awliya’, ulama’ dan sholihin sebagai bid’ah dan shalat tidak boleh dijama’ atau qasar dalam ziarah seperti ini.
 • Mengharamkan wanita menziarahi kubur.
 • Menganggap talqin sebagai bid’ah.
 • Mengganggap amalan tahlil dan bacaan Yasin bagi kenduri arwah sebagai bid’ah yang haram.
 • Tidak membaca do’a selepas shalat jenazah.
 • Sebagian ulama’ mereka menyeru agar Maqam Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dikeluarkan dari masjid nabawi atas alasan menjauhkan umat Islam dari syirik.
 • Menganggap kubur yang bersebelahan dengan masjid adalah bid’ah yang haram.
 • Do’a dan bacaan al-Quran di perkuburan dianggap sebagai bid’ah.
MUNAKAHAT [PERNIKAHAN]
 • Talak tiga (3) dalam satu majlis adalah talak satu (1)
MAJLIS SAMBUTAN BERAMAI-RAMAI
 • Menolak peringatan Maulid Nabi; bahkan menyamakan sambutan Mawlid Nabi dengan perayaan kristen bagi Nabi Isa as.
 • Menolak amalan marhaban para habaib
 • Menolak amalan barzanji.
 • Berdiri ketika bacaan maulid adalah bid’ah
 • Menolak peringatan Isra’ Mi’raj, dll.
HAJI DAN UMRAH
 • Mencoba untuk memindahkan “Maqam Ibrahim as.” namun usaha tersebut telah digagalkan oleh al-Marhum Sheikh Mutawalli Sha’rawi saat beliau menemui Raja Faisal ketika itu.
 • Menghilangkan tanda telaga zam-zam
 • Mengubah tempat sa’i di antara Sofa dan Marwah yang mendapat tentangan ulama’ Islam dari seluruh dunia
PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN
 • Maraknya para professional yang bertitle LC menjadi “ustadz-ustadz‟ mereka (di Indonesia)
 • Ulama-ulama yang sering menjadi rujukan mereka adalah:
 1. Ibnu Taymiyyah al-Harrani
 2. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah
 3. Muhammad bin Abdul Wahhab
 4. Sheihk Abdul Aziz bin Baz
 5. Nasiruddin al-Albani
 6. Sheikh Sholeh al-Utsaimin
 7. Sheikh Sholeh al-Fawzan
  dll.
 • Sering mendakwahkan untuk kembali kepada al-Qura’an dan Hadits (tanpa menyebut para ulama’, sedangkan al-Qura’n dan Hadits sampai kepada umat Islam melalui para ulama’ dan para ulama’ juga lah yang memelihara dan menjabarkan kandungan al-Qur’an dan Hadits untuk umat ini)
 • Sering mengkritik Imam al-Ghazali dan kitab “Ihya’ Ulumuddin”
PENGKHIANATAN MEREKA KEPADA UMAT ISLAM
 • Bersekutu dengan Inggris dalam menjatuhkan kerajaan Islam Turki Utsmaniyyah
 • Melakukan perubahan kepada kitab-kitab ulama’ yang tidak sehaluan dengan mereka
 • Banyak ulama’ dan umat Islam dibunuh sewaktu kebangkitan mereka di timur tengah
 • Memusnahkan sebagian besar peninggalan sejarah Islam seperti tempat lahir Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, meratakan maqam al-Baqi’ dan al-Ma’la [makam para isteri Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam di Baqi’, Madinah dan Ma’la, Mekah], tempat lahir Sayyiduna Abu Bakar dll, dengan hujjah tempat tersebut bisa membawa kepada syirik.
 • Di Indonesia, sebagian mereka dalu dikenali sebagai Kaum Muda atau Mudah [karena hukum fiqh mereka yang mudah, ia merupakan bentuk ketaatan bercampur dengan kehendak hawa nafsu].
TASAWWUF DAN THARIQAT
 • Sering mengkritik bahkan menolak aliran Sufisme dan kitab-kitab sufi yang mu’tabar
 • Sufiyyah dianggap sebagai kesamaan dengan ajaran Budha dan Nasrani
 • Tidak dapat membedakan antara amalan sufi yang benar dan amalan bathiniyyah yang sesat.
Dan Masih banyak lagi yang lainnya yang tidak ter-update karena saking banyaknya, fakta di atas saya rasa cukup untuk menutup pembahasan kali ini mengenai Ciri Ciri Salafy Wahabi.

fakta wahabi

Wallahu a’lam bish-Showab wal hadi ila sabilil haq..!

0 komentar:

Post a Comment

 
Top